SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH IBTIDAIYAH SOAL FIQIH DAN JAWABAN – Bank Soal

SOAL UNSOAL UJIAN AKHIR MADRASAH IBTIDAIYAH SOAL FIQIH DAN JAWABAN
1.    Sholat hari raya ada . . . .
a.    2 macam    c.    4 macam
b.    3 macam    d.    5 macam
2.    Sebelum sholat Idul Fitri kita disunnahkan . . . .
a.    Tidak makan dahulu    c.    Puasa dahulu
b.    Makan dahulu    d.    Sahur dahulu
3.    Sholat hari raya Idul Adha setia tanggal . . .
a.    10 Dzulhijjah    c.    9 Dzulhijjah
b.    1 Syawal    d.    8 Dzulhijjah
4.    Nabi Muhammad Saw. Paling gemar berpuasa pada hari  . . .
a.    Selasa dan Rabu    c.    Senin dan Kamis
b.    Jum’at dan Sabtu    d.    Sabtu dan Minggu
5.       Puasa pada hari Arafah hukumnya . . .
a.  Wajib    c.    Haram
b.    Sunnah    d.    Makruh
6.     Puasa pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah hukumnya . . .
a.  Wajib    c.    Haram
b.    Sunnah    d.    Makruh
7.     Zakat adalah rukun Islam ke . . .
a. Satu    c.    Tiga
b. Dua     d.    Empat
8.     Salah satu syarat wajib zakat adalah . . .
a.    Orang kaya    c.    Suci dari hadats
b.    Orang dermawan dan mampu    d.    Orang Islam merdeka
9.  Zakat fitrah di keluarkan setiap bulan  . . .
a.    Ramadhan         c.    Syawal
b.    Dzulhijjah        d.    Sya’ban
10.  Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah  . . .
a.    Wajib    c.    Sunnat
b.    Boleh    d.    Makruh
11.     Yang termasuk binatang halal adalah . . .
a.    Semut     c.    Belalang
b.    Tawon    d.    Cacing
12.     Binatang hasil buruan dan sempat dipotong, hukumnya  . . .
a.    Haram     c.    Halal
b.    Sunat    d.    Makruh

13.     Bangkai yang halal dimakan adalah . . .
a.    Itik     c.    Ayam
b.    Ikan    d.    Burung
14.     Salah satu rukun menyembelih binatang adalah . . .
a.    Orang islam     c.    Orang dewasa
b.    Orang Indonesia    d.    Orang laki-laki
15.     Orang yang menyembelih binatang harus membaca  . . .
a.    Al-qur’an     c.    Basmalah
b.    Buku    d.    Hadits
16.     Tanda – tanda binatang yang telah di sembelih adalah sebagai berikut, kecuali  . . .
a.    Putus jalan nafas     c.    Putucnya dua urat leher
b.    Putus jalan makan     d.    Sudah mati
17.     Memberikan pertolongan atau bantuan dari orang lain yang mampu kepada orang lemah di sebut  . . .
a.  Sedekah     c.    Putusnya dua urat leher
b.    Putus jalan makan     d.    Sudah mati
18.     Membelanjakan sebagian harta/benda dijalan Allah di sebut  . . .
a.    Shadaqad     c.    Wakaf
b.    Infaq    d.    Hibah
19.     Semua jenis binatang yang hidup di air hukumnya . . .
a.    Halal     c.    Haram
b.    Makruh     d.    Sunnah
20.     Darah sapi yang di masak lezat hukumnya  . . . .
a.    Halal      c.    Haram
b.    Makruh     d.    Boleh
21.    Makanan haram boleh dimakan apabila dalam keadaan . . .
a.    Bepergian    c.  Dalam hutan
b.    Terpaksa    d.    Terbiasa
22.     Bir, Malaga, Wisky dan sejenisnya termasuk minuman  . . .
a.     Makruh    c.    Mubah
b.    Haram    d.    Halal
23.     Berikut ini yang termasuk makanan halal, kecuali . . .
a.    Daging sapi    c.    Daging kambing
b.    Daging kucing    d.    Daging Kancil
24.     Anak binatang yang ada dalam kandungan jika induknya di sembelih, maka anaknya  . . .
a.    Wajib dimakan    c.    Haram dimakan
b.    Boleh dimakan    d.    Makruh dimakan
25.     Air minum dalam gelas yang terkena najis hukumnya . . . .
a.    Haram     c.    Halal
b.    Makruh    d.     Mubah
26.     Penukaran barang dengan alat pembelian yang sah di suatu negara disebut . . .
a.    Iklan     c.    Jual Beli
b.    Promosi    d.    Tawar menawar
27.     Hukum jual beli adalah  . . .
a.    Wajib    c.    Haram
b.    Sunnat    d.    Mubah
28.     Penukaran barang dengan barang dalam perdagangan disebut. . .
a.    Jual beli     c.    Barter
b.    Iklan    d.    Promosi
29.     Pembeli memilih diantara meneruskan atau membatalkan jual beli ditampat Aqad disebut  . .
a.    Khiyar Majlis    c.    Penawaran
b.    Khiyar Aibi    d.    Jual Beli
30.     Jual beli dikatakan sah, jika kedua belah pihak berpisah setelah melakukan . . .
a.    Khiyar    c.    Aqad
b.    Khiyar syarat    d.    Khiyar Majlis
31.     Pinjam meminjam pada dasarnya satu tindakan yang baik dan didasari rasa ….
a.    Tolong menolong    c.    Kebencian
b.    Saling menguntungkan    d. Permusuhan
32.     Hukum asal pinjam meminjam adalah  . . .
a.    Wajib     c.    Mubah
b.    Haram    d.    Makruh
33.     Mengembalikan barang yang dipinjam hukumnya  . . .
a.    Makruh     c.    Sunnah
b.    Mubah    d.    Wajib
34.     Ada berapa sunnah – sunnah mandi   . . .
a.    5 sunnah     c.    7 sunnah
b.    6 sunnah    d.    8 sunnah
35.     Apa yang dimaksud dengan niat mandi haid  . . .
a.    Untuk menghilangkan hadats kecil dan besar
b.    Mandi karena ingin bersih
c.    Mandi agar sehat
d.    Mandi agar kuat
36.     Hukum upah adalah . . .
a.    Wajib    c.    Sunnah
b.    Mubah    d.    Haram
37.     Upah yang diberikan bentuknya berbagi macam, kecuali . . .
a.    Uang lelah    c.    HOnorarium
b.    Gaji    d.    Sogokan
38.     Salah satu rukun barang titipan adalah  . . .
a.    Bukan barang milik    c.    Barang milik
b.    Barang hilang    d.    Barang temuan
39.     Barang titipan dalam bahasa Arab disebut . . .
a.    Jialah    c.    Wadi’ah
b.    Muamalah    d.    Lugathah
40.     Barang titipan harus kita jaga dan kita rawat dengan baik, sebab barang titipan merupakan …
a.    Reski yang harus dimanfaatkan     c.    Amanat
b.    Harus dipungut biaya    d.    Tindakan yang memberatkan
41.     Barang temuan dalam bahasa Arab disebut  . . .
a.    Wadi’ah    c.    Lugathah
b.    Ji’alah    d.    Muamalah
42.     Salah satu barang temuan yang boleh dimanfaatkan dulu kemudian diganti jika pemiliknya datang mengambilnya . . . .
a.    Menemukan binatang    c.    Menemukan Perak
b.    Menemukan Emas    d.    Menemukan makanan
43.     Meminjamkan pisau untuk memotong binatang halal yang hampir mati hukumnya  . . .
a.    Wajib    c.    Haram
b.    Sunnah    d.    Mubah
44.     Meminjamkan alat tertentu dengan maksud untuk mencuri atau berbuat maksiat hukumnya :
a.    Sunnah    c.    Haram
b.    Wajib    d.    Makruh
45.     Orang yang meminjamkan barang disebut  . . .
a.    Muir    c.    Riba
b.    Musta’ir    d.] ]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *