Soal Bahasa Sunda Yang Mau Cari Sunda. Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

UPT TK, SD DAN PNFI KEC. PASARKEMIS

SDN KUTABUMI III / IV

ULANGAN TENGAH SEMESTER II (UTS)

TAHUN PELAJARAN : 2013/2014

M

Nilai :

ata Pelajaran: B.SundaNama: . . . . . . . . . . . . .

Hari / Tanggal: . . . . . . . . . . . . .Kelas: 6 (Enam)

Waktu: 60 Menit

I.Cakraan (X) dina jawaban nu dianggap bener !

 1. Maksud sasarlampah teh nyaeta . . .

 1. Goreng rupac. Goreng kelakuan

 2. Goreng awakd. Goreng omongan

 1. Kecap Tampolana ngandung harti . . .

 1. Sakapeungc. Saharita

 2. Akibatd. Sakumaha

 1. Ieu dihandap kekecapan anu cara nulis keun na

bener . . .

 1. Peteuyc. Petey

 2. Peuteyd. Peuteuy

 1. Mana kecap ieu dihandap anu teu saharti jeung kecap ngarah . . .

 1. Supayac. Pikeun

 2. Ambehd. Sangkan

 1. Ieu dihandap kekecapan anu cara nulis keun na bener . . .

 1. Teulemc. Teuleum

 2. Teleumd. Telem

 1. Kecap Saharita maksudna . . .

 1. Lila pisanc. Harita keneh

 2. Rada lilad. Ka selang

 1. Ieu dihandap kekecapan anu cara nulis keun na bener . . .

 1. Paciwehc. Peciweh

 2. Paciweuhd. Peuciweuh

 1. Ieu dihandap kekecapan anu cara nulis keun na bener . . .

 1. Kadedehc. Kadedeuh

 2. Kadeudeuhd. Kadeudeh

 1. Mana kecap ieu dihandap anu seharti jeung kecap kangaranan . . .

 1. Katelahnac. Aya ngaranan

 2. Kasebutnad. Euweuh ngaranan

 1. Ieu dihandap kekecapan anu cara nulis keun na bener . . .

 1. Beremc. Bereum

 2. Beuremd. Beureum

 1. Kecap Ngabandungan saharti jeung . . .

 1. Maham keunc. Ngadenge keun

 2. Nempo keund. Ngarasa keun

 1. Kieu piwuruk ustad dedi. Kecap Piwuruk saruajeung . . .

 1. Parentahc. Nasehat

 2. Pidawuhd. Pieunteungeun

 1. Nyiar elmu hukum na wajib. Kecap Nyiar saharti jeung . . .

 1. Sakolac. Neuleuman

 2. Ngajid. Neangan

 1. Agung saregep pisan ngabandungan nana. Saregep hartina . . .

 1. Apilainc. Serius

 2. Neuteup seukeutd. Diuk bari tungkul

 1. Kecap Ngadawuh lemes na tina . . .

 1. Ngalarangc. Nyaram

 2. Ngomandod. Nyarita

Baca heula !

Ustad Dedi teh guru ngaji Agung. Anjeunna nuju masihan piwuruk ka murid-muridna. Agung jeung babaturanana saregep pisan dina ngabandunganana teh. Taya nu heureuy, manakomo tingkecewis ngalobrol mah.

Kieu piwuruk Ustad Dedi teh:

Barudak, nyiar elmu teh keur umat islam mah hukumna wajib. Ari wajib apan mun ditinggalkeun teh jadi dosa.

 1. Ari Ustad Dedi guru ngaji saha . . .

  1. Asepc. Adi

  2. Ujangd. Agung

 2. Agung jeung babaturanana mani . . . pisan ngabandunganana.

  1. Olokc. Saregep

  2. Apilaind. Diuk bari tungkul

 3. Ari nyiar elmu keur umat islam mah hukum na . . .

a. Dosac. Sunat

b.Wajibd. Teukudu

 1. Pan nungaran wajib mah mun ditinggalkeun jadi . .

  1. Dosac. Teukukumaha

  2. Teunanaond. Sunat

 2. Kecap Tingkacewis hartina . . .

  1. Ngabandunganc. Serius

  2. Apilaind. Ngobrol

Baca heula !

Gun Gun dipiwarang cacarita ku Pa Guru di payuneun kelas. Eta teh tugas Pa Guru nu dipasihkeun minggu kamari, supados minggu payunna murid kelas VI nyaritakeun hasil tetempoanana.

Kabeneran poe minggu kamari Gun Gun diajak lanceukna ulin ka ponclot pasir.

 1. Gungun dipiwarang . . . ku paguru di payuneun

kelas.

  1. Lulumpatanc. Tetempoan

  2. Cacaritad. Seuseurian

 1. Minggu iraha eta tugas dipasihkeunna ka gungun . . .

  1. Minggu payunc. Minggu kamari

  2. Minggu ayeunad. Minggu isuk

 2. Saha ari nu ngajak gungun ulin ka ponclot pasir . . .

  1. Lanceuknac. Bibina

  2. Gurunad. Emangna

 3. Kelas sabaraha Ari gungun . . .

  1. Kelas limac. Kelas tilu

  2. Kelas opatd. Kelas genep

 4. Kamana gungun di ajak ulin ku lanceukna . . .

  1. Ka ponclot pasirc. Ka gunung

  2. Ka lautd. Ka ladang

 5. Dasar budak . . . ka todel sa eutik ge leweh.

  1. Beurat biritc. Hampang birit

  2. Ipis biwird. Laer gado

 1. Kabudak nu . . . mah moal aya nu reresepeun.

  1. Gede huluc. Hampang birit

  2. Miyuni kembangd. Galegeh gado

 2. Buah sirsak nu asak rasana amis sari sari . . .

  1. Paitc. Haseum

  2. Kesedd. Pahang

 3. Demam berdarah penyakit anu di akibatkeun ku . . .

  1. Kadaharanc. Cuaca

  2. Bakterid. Virus

 4. Mamah nuju . . . juice jambu beureum mani raos pisan.

  1. Ngadamelc. Didamelna

  2. Didameld. Damel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *