SOAL BAHASA SUNDA KELAS 4 MI – Bank Soal

1.    Anu dimaksud budak leutik dina pupuh kinanti nyéta ….
a.    Lalay            c. Bueuk
b.    Japati            d. Walét
2.    Jalma anu sok ngarang karya sastra disebutna ….
a.    Ilmuan        c. Sastrawan
b.    Wartawan        d. Hartawan
3.    Maca pupuh nyaeta di ….
a.    Gorolongkeun        c. Gancangkeun
b.    Tarikeun        d. Hariringkleun
4.    Halimun biasana bijil dina waktu ….
a.    Teungah poé        c. Tibeurang
b.    Teungah peuting        d. Isuk-isuk
5.    Lebaran idul Fitri dilaksanakaeun dina tanggal …. sawal.
a.    1    b. 2    c. 3     d. 4
6.    Di handap ieu anu aya patalina jeung kegiatan lebaran Idul Fitri, iwal ….
a.    Ziarah            c. Takbira
b.    Saum            d. Sungkeman
7.    Kopeah arkam warnana hideung. Kopeah dipakéna di ….
a.    Leungeun        c. Suku
b.    Sirah            d. Awak
8.    Samemeh nyieun tulisan, urang kudu nangtukeun heula ….
a.    Judul            c. Bacaan
b.    Téma            d. Tulisan
9.    Tulisan anu medarkeun kaayaan anu sabenerna disebutna tulisan ….
a.    Faktual        c. Narasi
b.    Novel            d. Fiksi
10.    Tos ngalaksanakeun shalat Idul Fitri, terus ngalaksanakeun …. jeung pada batur pikeun ngaleburkeun dosa.
a.    Sasalaman        c. Totonjokan
b.    Rarangkulan        d. Cacarékan
11.    Akina arkam matuhna di lembur. Matuhna saharti jeung ….
a.    Tempatna        c. Ulinna
b.    Cicingna        d. Imahna
12.    Teu kungsi lila lapang geus pinuh. Teu kungsi lila saharti jeung ….
a.    Lila            c. Lila pisan
b.    Sakeudeung        d. Sapoé

13.    Dihandap ieu kaasup istilah kaagamaan Islam. Iwal ….
a.    Lebaran        c. Rajaban
b.    Syukuran        d. Natalan
14.    Dina poéan lebaran loba anu …. kamakam.
a.    Ngembang        c. Wisata
b.    Diuk            d. Leumpang
15.    Sangkan slamét dunya akhérat urang kudu getol ….
a.    Barang béré        c. Diajar
b.    Digawé        d. Ibadah
16.    Anu mingpin shalat berjamaah ngaranna ….
a.    Ma’mum        c. Imam
b.    Muadzin        d. Mimbar
17.    Lamun keur diajar ulah …. ngarah téréh bisa.
a.    Bageur        c. Ngabandungan
b.    Heureuy        d. Cicing
18.    Budak anu pangleutikna dihijio kulawarga ngaranna ….
a.    Bungsu        c. Cikal
b.    Pangais bungsu        d. Panengah
19.    Srangéngé moncorong ti beulah …. disambut kubacacéoan manuk nukarak hudang tisayangna.
a.    Wetan            c. Kulon
b.    Kidul            d. Kaler
20.    Dina kalimah diluhur aya kecap Srangéngé. Anu saharti jeung ….
a.    Bulan            c. Panon poe
b.    Béntang        d. Méga

II.    Eusian titik-titik di handap ieu!
1.    Panyaram ti kolot kudu ….
2.    Lamun nyaram kabatur ulah matak pinyeurieun ….
3.    Padalisan nyaeta ….
4.    Anu kaasup sekar ageung nyéta ….
5.    Tulisan faktual nyaéta ….
6.    Manuk hibeur ku jangjangna, manusa hirup ku ….
7.    Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi ….
8.    Élmu nungtut, dunya ….
9.    Sangkan slamét dunya akérat urang kudu getol ….
10.    Srangéngé moncorong ti beulah …. disambut kubacacéoan manuk nukarak hudang tisayangna.
Nilai     Paraf Guru     Paraf Orang Tua

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *