Soal Bahasa Sunda Pemerintah Kabupaten Kuningan

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI I SINDANGAGUNG

Alamat : JL. Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

MATA PELAJARAN: Bahasa Sunda

HARI / TANGGAL:

KELAS / SMT: VIII / I (GENAP)

WAKTU:

PETUNJUK

 1. UMUM

 1. Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban

 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab!

 3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!

 1. KHUSUS

 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D!

 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar.

 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang.

 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian.

 1. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna.

 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut

 1. Panata Acarac. Panata

 2. Panata calagarad. Pamilon

 1. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung .

Ungkara diluhur the ka asup .

 1. Bubukac. Eusi

 2. Panutupd. Panghaturan

 1. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten, bobo sapanon carang sapakan .

Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi

 1. Bubukac. Panutup

 2. Eusid. Acara inti

 1. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut

 1. Guguritanc. Tembang

 2. Pupuhd. Kawih

 1. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut

 1. Guru laguc. Patokan

 2. Guru wilangand. Pada

 1. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut

 1. Guru laguc. Watek

 2. Guru wilangand. Pada

 1. Sapadana pupuh balakbak aya . Padalisan

 1. Tiluc. Lima

 2. Opatd. Genep

 1. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan, guru lagu

 1. 15 ec. 19 e

 2. 15 ad. 19 a

 1. Sapada pupuh sinom aya . Padalisan

 1. 9c. 7

 2. 8d. 6

 1. Watek pupuh balakbak nya eta .

 1. Lumampahc. Sedih

 2. Pi ka lucueund. Gembira

 1. Anu ka asup pupuh sekar ageing, nya eta

 1. Kinantic. Asmarandana

 2. Sinomd. Magatru

 1. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya, larap kana pribahasa.

 1. Bodo alewahc. Kudu babalik piker

 2. Panjang leungeund. Kudu ka bula ka bale

 1. panjang lengeun the hartina

 1. Daek di titahc. culamit

 2. cerewetd. sok cocokot barang batur

 1. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut

 1. MCc. penata acara

 2. moderatord. piamilon

 1. peserta dina diskusi disebut

  1. a. pamilonc. penata acara

 1. b. moderator d. MC

 1. allegori asalna tina basa

 1. a. inggrisc. yunani

 2. b. indonesiad. sangsakerta

 1. allos ngandung harti

 1. Malibirc. Togmol

 2. Nyindird. Ngomong

 1. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut

 1. allogoric. sinismeu

 2. ironid. sarkosme

 1. nu kaasup gaya simismeu nyaeta

  1. saena ulah kapambeng,jejegan bae sataun alpa te

 1. naha datang the isuk-isuk teuing

 2. pang meserkeun presti jang ka koperasi

 3. pancen knopna eta radio gandeng

 1. wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan kuduna ngandung harti

 1. a. mobilc. sapedah

 2. b.motord. laptop

 1. kalimah di luhur ngandung gaya basa

 1. allegoric. samismeu

 2. metanomiad. ironi

 1. Tanda baca di luhur disebut

 1. Pamepetc. paneuleung

 2. panghulu d. panglayan

tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara

 1. a. ac. i

 2. b.ud. eu

 1. Aksara latena the nyaeta

 1. kudu daek di ajar meh pinter

 2. banda tatalang raga

 3. kudu bodo alewoh

 4. mucuk eurih

ari di bibita ku cau mah monyet the.. nau

 1. rerekelc. jleng

 2. jrutd. blug

 1. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut.

 1. Bubukac. Titimangsa

 2. Eusid. Panutup

 1. Kumaha pa damang?

syukur upami damang mah,abdi, oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana

Ungkapan di luhur teh bagian surat

 1. Eusic. Panutup

 2. Bubukad. Tujuan

 1. Nulis tujuan syrat nubener nyaet

  1. kahatur kang hat di bandung c. Kahatur kang ajat di bandung

  2. kahatur kang ajat di bandung d. Kahatur kang ajat di bandung

 1. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut

  1. Grafikc. Kaligrafi

  2. Tabled. Bagan

 1. NO

  Waduk Di Jawabarat

  Taun di Wangun

  1

  2

  3

  Waduk Saguling

  Waduk Cirata

  Waduk Jati Luhur

  1986

  1988

  1963

  982

  2. 165

  3.000

  jumlah

  6.147 Juta m3

Bagian diluhur teh unsur

 1. Tabelc. Peta

 2. Grafikd. Fakta

 1. Ibu nuju ngagaleuh sendok

 1. sagros c. saiji

 2. salosind. sakodi

 1. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut

 1. dwi murnic. dwi lingga

 2. dwi rekad. dwi pura

 1. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal

 1. sapu-sapukeun c. ramang-ramang

 2. dadang-datang d. pikir-pikir

 1. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat

Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat

Sisindiran di luhurdi wangun padaksau

 1. 4c. 2

 2. 8d. 6

 1. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut .

 1. cangkang c. eusi

 2. sindir d. wangsal

 1. jajaran katilu jeung ka opat di sebut

 1. eusic. sindir

 2. cangkal d. wangsal

 1. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta

 1. heureuy c. cinta

 2. papatahd. gumbira

 1. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian,bah kecap pagawean, bilangan ,barang di sebut

 1. panambah c. panganteur

 2. panahap d. bilangan

 1. mana nu kaasup kalimah panyaran

 1. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita

 2. kahade poho,mulang ti sakola mampir ka ua

 3. ulah lulumpatan bisi labuh

 4. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna

 1. URAIAN.

Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas!

 1. jieun kalimah make kecap

 1. leguk

 2. am

 3. jrut

 1. rengsekeun paparikan di handap

Cau naon cau naon

Cau kulutuk ti juru

 1. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung

 2. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat

NO

Kecap asal

Rdr

1

2

3

4

5

Tajong

Pengkol

Siku

Leor

lieuk

Incoming search terms:

 • contoh soal sisindiran pilihan ganda
 • soal bahasa sunda tentang sisindiran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>