Soal Bahasa Sunda Examsworld.us Baca Wacana Kalawan Gemet!

 1. Baca Wacana kalawan gemet!

HOM INDUSTRI ROTAN PLUMBON

Lamun di nagara maju seperti Jepang motor og geus jadi hom industri. Kumaha di Indonsia? Keur di Indonesia hususna di Cirebon hom industri th kalolobanna bagerak dina kerajinan tangan. Kerajinan tangan nu aya di Cirebon memang loba rupana.

Husus di darah plumbon aya kerajinan anu dikelolana di imah-imah sewangan-sewangan (hom industri). Bentuk karajinan tangan na th mangrupa ngokolakeun rotan (hoe) jadi korsi, meja, rak baju, wadah seuseuheun, kotak manan budak, wadah ssrahan kawinan, jrrd.

Saliwatan mah siga nu babari nyien ieu karajinan th. Sok padahal ieu karajinan th memerlikeun kaahlian husus nya ta nganyam hoe geus meunang nyebitan leutik-leutik. Masarakat satempat kalolobaanan mah nyieun nepi ka jadi bentuk karajinan. Saterusna disrnkeun ka Bos-bos rotan nu masarkeun ka luar darah jeung ka luar negeri.

Kurang-kurangna sabaran mah nganyam rotan th matak seunggah. Rk teu kitu kumaha tina sapo jeput th paling banter meunang opat siki Karanjang. Kitu g karanjang nu bentukna laleutik.

Panghasilan tina ieu karajinan th teu sabaraha. Tapi bisa pikeun nyumponan pangabutuh sapopo di ta lingkungan masarakat. Ceuk salah saurang pangrajin tamba kesel jeung nganggur di imah cenah.

 1. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap paling bener!

  1. Di Jepang mah nyien motor og geus jadi hom industri. ta kalimah th aya dina pada ka

   1. hijic.tilu

   2. duad.opat

  2. Karajinan nu dijieun tina rotan nurutkeun wacana di luhur nya ta, iwal

   1. korsic.rak baju

   2. mejad.asbak

  3. Nyienkarajinan tangan tina rotan merlukeun

   1. kaahlian hususc.kabiasaan husus

   2. kagiatan hususd.kamonsan husus

  4. Tina sapo jeput pangrajin meunang karanjang.

   1. duac.opat

   2. tilud.lima

  5. Alor sok disebut og

   1. plotc.setting

   2. adegand.tma

  6. Nu teu kaasup conto kecap pangantt nya ta

   1. ka, tina, kanac.siga, tepi ka, di

   2. dina, ti, tinad.th, mah, sih

  7. Di handap seni-seni nu aya di Cirebon, iwal

   1. sintrnc.tari topng

   2. kuda lumpingd.beluk

  8. Ngajarkeun tembang Sunda ka barudak ayeuna kacida hsna lantaran

   1. barudak ngora loba ulin

   2. barudak ngora kurang sumanget kana diajar

   3. barudak ngora ayeuna daya juangna kurang

   4. barudak ngora jarang gadngkeun / nmbangkeun tembang Sunda

  9. Di handap nu teu kaasup kana seni sora nya ta

   1. tembang Sundac.rampak sekar

   2. kawihd.tari topng

  10. Nu dimaksud karangan bahasan th nya ta

   1. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.

   2. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun.

   3. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip

   4. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji ajadian.

  11. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut og

   1. kacindekanc.pedaran

   2. sarand.bubuka

  12. Manhna sarua ngan ukur tamat SD.

   1. ogc.kieu

   2. bad.heula

  13. Bakating ku tunduh manhna sar dina korsi.

   1. guherc.clak

   2. amd.bius

  14. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku

   1. inprsic.aspirasi

   2. kspresid.dirksi

  15. Kalimah nu caritaanana ngandung harti pabales-bales disebut

   1. aktifc.rsiprokatif

   2. rplksifd.pasif

  16. Urang kudu loba diri dina nggoning nyanghareupan kahirupan.

   1. ngajic.ngajak

   2. ngagasabd.ngarang

  17. Udin silihsimbeuh jeung baturna di walungan. ta kalimah th ngandung kecap

   1. rsiprokatifc.fktif

   2. rplksifd.intransitif

  18. Ti simkuring hayu urang sasarengan / babarengan beungkeutkeun hijikeun sumanget urang, pikeun ngamumul budaya sorangan.

   1. panungtungc.pamungkas

   2. terahird.pandeuri

  19. Sakitu nu kapihatur tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang Sapakan. Mangrupa bagan biantara.

   1. bubukac.panutup

   2. eusid.salam bubuka

  20. Ceuk saha di dinya geus euweuh dayang. Kecap dayang ngandung mana pnyorasi lantaran.

   1. mana dayang baheula leuwih lega tibatan ayeuna.

   2. harti dayang baheula sok dilandi ka putri, ayeuna mah ka awew bangor.

   3. harti dayang baheula sok dilandi ka awew bangor, ayeuna mah ka putri.

   4. Harti dayang baheula jeung ayeuna sarua ba.

  21. Teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata calagara. Nu dimaksud panata calagara nya ta

   1. pambawa acarac.juri

   2. panitiad.sekrtaris

  22. Nu Pangheulana ditanyakeun dina ngawawancara tokoh nya ta ngeunaan

   1. jati diric.pagawan

   2. pendidikand.karier

  23. Pengarang:Yus Rusyana

Penerbit:Depdiknas

Taun terbit:1980

Judul buku:Gemitan Dalam Pendidikan

Tempat terbit:Bandung

Cara nulis daftara pustaka tina data di luhur nya ta

   1. Rusyana, Yus. Dpdiknas. Gemitan Dalam pendidikan. Bandung. 1980.

   2. Yus, Rusyana. 1980. Gemitan Dalam Pendidikan. Dpdiknas : Bandung.

   3. Rusyana, Yus. 1980. Gemitan Dalam pendidikan. Dpdiknas : Bandung.

   4. Yus, Rusyana. 1980. Gemitan Dalam Pendidikan. Dpdiknas. Bandung.

  1. Pilih nu kaasup pungsi tanda kutip!

   1. pikeun ngapit kalimah cutatan langsung

   2. pikeun pamisah antara ngaran penerbit jeung tempat terbit

   3. digunakeun pikeun nungtungan kalimah parentah

   4. digunakeun pikeun ngarinci bagean-bagean

  2. Mawa budak dina cangkng istilahna

   1. gandongc.ais

   2. ngllkd.gembol

  3. Antara lolongkrang kiceup urang pateteup. Harti dnotatif kecap lolongkrang nya ta

   1. tempat anu kosong antara dua barang, tangkal atawa waktu

   2. tempat anu heurin usik

   3. jalma nu teu bisa ningali

   4. panon

  4. Asih th teuing ku wening. Wening hartina

   1. shatc.bersih

   2. kotord.hrang

  5. Sasaruaan sora nu bisa dititnan boh sacara horizontal atawa vertikal dina sajak disebut

   1. ritmac.irama

   2. rimad.asonanasi

  6. Irama nu mr kakuatan sarta bisa ngalantarankeun sumanget, atawa sabalikna nu ngalantarankeun teu sumanget. Turun naek, gancang laun, tarik halonna nu ngalantarankeun ta puisi/sajak ngeunah kadngna disebut

   1. ritmac.sktsa

   2. rimad.asonanasi

  7. Ngajak ulin Nng Imas mah matak olok duit. Ningali tukang perhiasan hayang perhiasan, ningali tukang pakean hayang pakan. Kecap ningali ngandung gaya basa

   1. personipikasic.asonansi

   2. rptisid.asosiasi

  8. Berita nu pidanganna leuwih lengkep sarta informasina henteu saharitaeun disebut

   1. spotnwsartikel

   2. faturesd.bahasan

  9. Kecap kritik th asalna tina kecap

   1. kritikusc.critik

   2. kritesd.kritos

  10. Maman:Tos ningal karangan carpon abdi teu acan, Dan!

Dadan:Atos sae, mung klimak caritana kirang seru. Upami ahir caritana happy ending mah resep tah!

Nu dikritik dina paguneman di luhur th nya ta

   1. jalan carita dina karangan carpon

   2. stting carita dina karangan carpon

   3. palaku carita dina karangan carpon

   4. tokoh carita dina karangan carpon

  1. Jalma nu teu dak incah jauh ti lembur disebut

   1. kurung manukeunc.batok kohok

   2. kurung batokd.batok bulu madu

  2. Babasan mah biasana hartina ngandung mana

   1. dnotatifc.sabenerna

   2. konotatifd.kamus

  3. Nulis bewara nu sipatna fatures leuwih batan nulis spotnws.

   1. gampangc.hese

   2. babarid.alus

  4. Karajinan tangan atawa naon wa anu dikokolkeunana di imah sok disebut

   1. industri badagc.home industri

   2. industri biasad.industri hom

  5. Warna baju th koneng.

Bi ijoh seuri konng.

Kecap konng dina kalimah di luhur ngandung parobahan harti kecap

   1. asosiasic.asonansi

   2. pyorasid.sinestesia

  1. Nng Mila mah budakna amis budi. Kecap amis dina ta kalimah nuduhkeun indra

   1. pangrasac.pangdng

   2. paningalid.pangreungeu

  2. Uswatun masihan amplop ka nu hajatan. Kecap amplop ngandung parobahan harti kecap

   1. asosiasic.asonansi

   2. pyorasid.sinstsia

 1. Jawab Pananya di handap kalawan bener!

 1. Sebutkeun 3 seni daerah khas Cirebon!

  1. .

  2. .

  3. .

 1. Naon sababna seni daerah sok disebut aset budaya nasional!

 1. Dina carita drama aya 3 peran, terangkeun hartina :

   1. Protagonis:

   2. Antagonis:

   3. Tritagonis:

 1. Jieun 2 kalimah anu ngandung parobahan harti pyorasi.

 1. .

 2. .

 1. Jieun 2 kalimah anu ngandung gaya basa mindoan (Repetisi).

 1. .

 2. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>